Logo Stoer op Toer

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Stoer op Toer: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Middellaan 117, 4811 VL te Breda, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 84335300.
 2. Zorgvrager: de natuurlijke persoon waarop de dienstverlening van Stoer op Toer is gericht.
 3. Opdrachtgever: de wettelijke vertegenwoordiger van de zorgvrager die een overeenkomst heeft gesloten met Stoer op Toer.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Stoer op Toer met betrekking tot alle werkzaamheden en activiteiten ten aanzien van de ondersteuning, begeleiding en opvang van de zorgvrager, waaronder mede begrepen door Stoer op Toer aan de opdrachtgever verstrekte documentatie.
 5. PGB: persoonsgebonden budget.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Stoer op Toer en de opdrachtgever.
 2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.
 3. Tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld, zijn alle aanbiedingen en offertes vrijblijvend.
 4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever en Stoer op Toer de overeenkomst hebben ondertekend.

 

Artikel 3 Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden alle benodigde gegevens en stukken aan Stoer op Toer te verstrekken die redelijkerwijs van belang kunnen zijn om een juiste uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst, waaronder relevante medische informatie van de zorgvrager.
 2. Voor zover de overeenkomst uitgevoerd wordt op diverse locaties van de opdrachtgever dient zij zorg te dragen voor goede en veilige werkomstandigheden.

 

Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst

 1. Door ondertekening van de overeenkomst gaat de opdrachtgever akkoord met de uitvoering van het bepaalde in het zorgplan en/of -beschrijving.
 2. De uitvoering van de overeenkomst heeft uitsluitend betrekking op het bepaalde in de overeenkomst en het zorgplan en/of de zorgbeschrijving. Voor overige handelingen is afzonderlijke overeenstemming met de opdrachtgever vereist, tenzij sprake is van noodzakelijk of spoedeisend handelen.
 3. Indien Stoer op Toer het voor een juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk acht informatie in te winnen bij derden zal zij daartoe eerst toestemming vragen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 5 Annulering en uitval

 1. Een afspraak met betrekking tot logeeropvang kan door de opdrachtgever – tegen vergoeding van de helft van het volledig overeengekomen tarief – worden geannuleerd, mits de in kennisstelling van de annulering minimaal 14 tot 7 dagen voor aanvang van de opvang plaatsvindt. De beoordeling of er sprake is van een uitzonderlijke situatie komt uitsluitend toe aan Stoer op Toer.
 2. Indien de annulering bedoeld in lid 1 binnen 7 dagen voor aanvang van logeeropvang plaatsvindt, blijft de opdrachtgever de overeengekomen vergoeding volledig verschuldigd. De beoordeling of er sprake is van een uitzonderlijke situatie komt uitsluitend toe aan Stoer op Toer.
 3. Indien er gedurende de logeeropvang sprake is van omstandigheden die de opdrachtnemer doen besluiten de opvang vroegtijdig te beëindigen, draagt de opdrachtgever GEEN verantwoordelijkheid voor vervanging van de opvang. De beoordeling of het volledig overeengekomen tarief in rekening wordt gebracht komt uitsluitend toe aan Stoer op Toer.

 

Artikel 6 Overmacht

 1. Stoer op Toer is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of op te schorten indien zij op grond van overmacht verhinderd is verder uitvoering te geven aan de overeenkomst, zonder dat de opdrachtgever aanspraak maakt op enige vorm van schadevergoeding. Stoer op Toer doet van de overmacht-situatie zo spoedig mogelijk mededeling aan de opdrachtgever.
 2. In aanvulling op het bepaalde in art. 6:75, Burgerlijk Wetboek is van overmacht sprake indien Stoer op Toer door ziekte of op andere redelijke gronden niet in staat is de opdracht – al dan niet tijdelijk – verder uit te voeren en zij er niet in is geslaagd een geschikte vervanger voor te dragen.
 3. Voor reeds geleverde prestaties is de opdrachtgever, ook in geval van overmacht, de overeengekomen vergoeding verschuldigd.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 1. Indien Stoer op Toer tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst dient de opdrachtgever Stoer op Toer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij hij Stoer op Toer een redelijke termijn geeft de tekortkoming ongedaan te maken.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens en schriftelijke stukken. Stoer op Toer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de hier bedoelde onjuiste of onvolledige informatie.
 3. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid is Stoer op Toer niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade geleden door de zorgvrager of de opdrachtgever.
 4. De aansprakelijkheid van Stoer op Toer is in elk geval beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever inzake de overeenkomst aan Stoer op Toer verschuldigd is, of is geweest, althans op dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel zal de aansprakelijkheid nimmer meer belopen dan het bedrag dat de door Stoer op Toer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering onder de gegeven omstandigheden uitkeert.
 6. Stoer op Toer is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door de opdrachtgever of derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken.
 7. Schade veroorzaakt door de opdrachtgever of zorgvrager wordt in eerste instantie verhaald op de WA-verzekering van de opdrachtgever.
 8. Schade veroorzaakt door Stoer op Toer wordt verhaald op zijn verzekering.

 

Artikel 8 Beëindiging en opzegging

 1. De overeenkomst kan door beide partijen tegen elke dag van de maand worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Van de vorige zin kan op grond van dringende redenen worden afgeweken.
 2. De opdrachtgever die de overeenkomst op grond van dringende redenen opzegt, is verplicht onverwijld mededeling te doen van de reden die aan de opzegging ten grondslag ligt.
 3. Tenzij anders is overeengekomen eindigt de overeenkomst van rechtswege door:
 • Verloop van de afgegeven indicatie;
 • Overlijden van de zorgvrager of opdrachtgever;
 • Intrekking of wijziging van de toekenningbeschikking en/of toewijzing door het zorgkantoor en/of de regio/gemeente;
 • Intrekking of wijziging van de herindicatie ten aanzien van de opdrachtgever met een PGB;

 

Artikel 9 Tarieven

 1. Bij de totstandkoming van de overeenkomst worden de geldende tarieven ter hand gesteld van de opdrachtgever. Door ondertekening van de overeenkomst zijn daarop de vermelde tarieven van toepassing.
 2. Stoer op Toer heeft het recht inflatie toe te passen op de overeengekomen tarieven. Van een prijsverhoging stelt Stoer op Toer de opdrachtgever schriftelijk in kennis.

 

Artikel 10 Betalingsvoorwaarden

 1. Stoer op Toer zet iedere eerste van de maand de declaratie klaar in het portaal van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De betaling vindt plaats binnen 7 dagen.
 2. De kosten worden weergegeven op de aan de opdrachtgever verstrekte factuur. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Indien niet tijdig aanleveren zorgt voor het achterwege blijven van betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.
 4. Betalingen strekken in de eerste plaats tot vermindering van de kosten, vervolgens tot vermindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 5. Redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betalingen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.

 

Artikel 11 Privacy en geheimhouding

 1. De zorgverlener is verplicht de privacy van alle bij de opvang betrokken personen te respecteren en geheim te houden.
 2. Stoer op Toer zal zorgvuldig omgaan met verkregen persoonsgegevens van de zorgvrager en opdrachtgever. Stoer op Toer is verplicht al hetgeen haar in het kader van de overeenkomst ter kennis komt met betrekking tot de zorgvrager of opdrachtgever geheim te houden (zie Privacy Policy Stoer op Toer).
 3. De Privacy Policy van Stoer op Toer is op elke overeenkomst van toepassing. Deze wordt op verzoek van de opdrachtgever aan hem toegezonden.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 13 Vindplaats en wijzigingen

 1. Naar deze algemene voorwaarden wordt bij het sluiten van de overeenkomst verwezen.
 2. Stoer op Toer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zijn tevens van toepassing op lopende overeenkomsten en treden dertig dagen na bekendmaking daarvan in werking.